زایمان سزارین

زایمان سزارین

   زایمان سزارین سزارین،یک نوع زایمان غیرطبیعی است که در آن نوزاد با ایجاد برشی در دیواره شکم و رحم ... ادامه مطلب